מה קובע החוק?

 

החוק קובע תנאים ומועדים מסודרים להגשת התנגדות לצד עילת ביטול צוואה בסעיף החוק כדלהלן :


"67. הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו "

ראשית מחויב ההליך לפרסום בעיתונות היומית וחלה על המתנגד החובה לעקוב אחר הפרסום ולאתר את פרטי הצוואה המדוברת על מנת שנעמוד בלוחות הזמנים המותרים בחוק.
המועד שנקבע בד"כ להגשת התנגדות הינו כאמור פרק זמן של 14 ימים ממועד הפרסום בעיתון . הרשם לענייני ירושה רשאי לפי שיקול דעתו בהתאם למצב הספציפי שנפרש בפניו להאריך את המועד להגשת התנגדויות, אף אם המועד שנקבע חלף .
יש להגיש את ההתנגדות בכתב לרשם לענייני ירושה ע"פ הכללים הנדרשים.
על המתנגדים לפרט את נושא ההתנגדות, נימוקי ההתנגדות ולצרף את כל המסמכים עליהם מתבססת ההתנגדות. בליווי תצהיר מאומת בפני עו"ד. קבלות על תשלום האגרות יפויי כח וכד'.

להלן דוגמאות נפוצות לפסילת צוואה
השפעה בלתי הוגנת - כאשר קיימות ראיות לכך כי האמור בצוואה אינו משקף את רצון המצווה וכי הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם כלשהוא על המצווה.

אונס, איום - הצוואה נכתבה ע"י המצווה תחת אונס או איום , קרי, הוראותיה אינן משקפות את רצונו הבסיסי של המצווה.

תחבולה או תרמית - הצוואה נכתבה ע"י המצווה עקב תחבולה או תרמית שבפועל אינה משקפת את רצונו.

צוואה לטובת שותפים בעשייתה וכיו"ב - הוראת צוואה המזכה את מי שהיה עד לעשייתה, או לקח חלק פעיל אחר בעריכתה, או שתרם לכתיבתה , או שכנע ופעל לכתיבתה, לרבות אם הצוואה מזכה את בן הזוג של אחד מאלו - בטלה. אזי אין צורך להוכיח עילות פסלות כגון השפעה בלתי הוגנת או איום וכיו"ב אלא די בכך שהצוואה מזכה מי שהיה מעורב בעריכתה באופן מוכח ע"פ דרישות החוק והפסיקה ,כדי שצוואה זו תיפסל.

מצבו הפיזי והמנטאלי של המצווה - במידה ובעת העריכה והחתימה על הצוואה היה המצווה במצב פיזי או נפשי קשה ניתן להעלות טענות בדבר פסלות הצוואה בשל כך.

צורניות - הצוואה אינה כתובה או חתומה כדין, חוסר בנתונים, צוואה סתומה, ועוד.

מומלץ להתייעץ בנושאים אלו עם עו"ד הבקיא בתחום.