לכל אדם עומדת הזכות להשאיר צוואה, וזאת בכתב ללא תיקוף מול עו"ד או עדים. למעשה, כתיבת הצוואה הינו עניין אישי אשר בית המשפט מקבלו ובתנאי שהמוריש היה כשיר מבחינה מנטלית בעת כתיבתה. בשל העובדה כי כל אדם יכול לכתוב צוואה בכל עת, צוואה בעל פה אינו עניין פשוט אשר בתי המשפט אינם מקלים בו ראש.

עקרונית, ישנה התנגדות לצוואה בעל פה בשל מורכבותה, בין השאר, מאחר ואין היא כתובה בכתב ידו של המוריש. צוואה בעל פה, למעשה, מתאפשרת רק במצבי קיצון אשר לולא תימסר בעל-פה לא יתקיים רצונו או צוואתו של המוריש.

כיצד ניתנת צוואה בעל פה?

קיום צוואה בעל פה יתאפשר רק בעת בה המוריש ניצב בסיטואציה מורכבת אשר אינה מותירה לו את האפשרות לכתוב את צוואתו. כך, למשל, חייל בשדה קרב, או אדם הקרוב אל מותו ובשלבי גסיסה, יכולים לצוות את צוואתם בעל פה באם אין הם יכולים לכתבה.

על הצוואה בעל פה להימסר לשני עדים כשירים לקבלה, המבינים את שפת המוריש על בוריה. על עדים אלו לכתוב במידיות את הצוואה ולחתום על זיכרון דברים, ובהקדם להפקידה בידי הרשם לענייני ירושה. בנוסף, עליהם לפרט מדוע צוואה זו תקפה על פי החוק, תיקוף משפטי למעשה, וגם זאת בעת סמוכה לפטירתו של המוריש. עם זאת, תוקפה של צוואה זו הינו חודש בלבד.

בשל המורכבות הרבה בעניין זה, ישנה התנגדות לצוואה בעל פה בכל מקרה אשר בו ניתן יהא לכתוב את הצוואה מראש על ידי המוריש. במילים אחרות, עדיף לכתוב את הצוואה מאשר לתתה בעל פה.

האם ניתן לבטל צוואה אשר נמסרה בעל פה?

כן, החוק מותיר ביטול צוואה בעל פה במקרים מסוימים. זאת בעיקר מאחר ובית המשפט אינו נוטה להקל ראש בנוגע לצוואות אלו, ועל כן בודקים מקרוב כל מקרה לגופו. במיוחד כאשר ישנה צוואה כתובה על ידי המוריש, או במקרים בהם ישנה מורכבות כלשהי הקשורה בעדים לצוואה בעל פה.

החוק מעגן כללים מסוימים המפרטים על אפשרות ביטול צוואה אשר נמסרה בעל פה, וכאמור גם חלה עליה תקופת התיישנות של חודש – אשר אם במסגרת זמן זה המוריש עודנו בחיים, עליו לכתוב את צוואתו ותוקפה של זו הנמסרת בעל פה בטל.

ישנם גם מקרים אשר בהם הצוואה ניתנת לפסילה, במקרים בהם ישנו חשד לכך שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המוריש, אי דיוקים בין גרסאות העדים, וכדומה. בית המשפט צריך להיות משוכנע ללא צל של ספק כי אכן גרסת העדים משקפת את רצון המוריש וצלילות דעתו במסירת הצוואה, אחרת ניתן לבטלה.