לחלוקת עיזבונו של המנוח יש להוציא צו קיום צוואה, הצו מאשר את נסח הצוואה ומקנה לה תוקף משפטי. את הבקשה מפרסמים בעיתון יומי וברשומות השונות כדי לאפשר זמן להגשת התנגדות לקיום הצוואה. החוק בישראל קובע כי כל אדם יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה, יש להגיש את ההתנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, ישנם מקרים מסוימים בהם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה יחליטו על הארכת המועד להגשת התנגדויות.

הגשת תצהיר לרשם ולבתי המשפט

כדי להתנגד לצו קיום צוואה יש להגיש תצהיר ערוך בכתב לרשם לענייני ירושה, את הבקשה יש להגיש במספר עותקים, אחד מהם ישמש את בית המשפט. בתצהיר ההתנגדות לצוואה יש לכלול את הפרטים והנושאים הבאים:

 • נושא ההתנגדות לקיום הצוואה.
 • פירוט בכתב של נימוקי ההתנגדות.
 • מסמכים רלוונטיים הקשורים לנימוקי ההתנגדות.
 • תצהיר מאומת בפני עורך דין התומך בעובדות שהועלו בנימוקי ההתנגדות.
 • קבלה המעידה על תשלום האגרה הנדרשת.
 • טופס פתיחת הליך הגיש התנגדות.
 • ייפוי כוח לעורך הדין המייצג את המתנגד לקיום הצוואה.

מהם המקרים בהם ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה?

במקרה בו אין צוואה שהמנוח הותיר אחריו, יורשיו מגישים לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה, החוק קובע כי יש לפרסם את הבקשה ברשומות ובעיתון יומי כדי לאפשר הגשת התנגדות לצו ירושה, בדיוק כמו בהליך הגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, יש להגיש את ההתנגדות ללשכת הרשם לענייני משפחה עם עותק לבית המשפט. העילה המרכזית להגשת התנגדות לקיום הצוואה היא אי כשרות לצוות. הוכחת הטענה אינה פשוטה ומחייבת ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין מנוסה בתחום.

המקרים השכיחים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הם:

 • גילוי צוואה מאוחרת שהותיר אחריו המנוח לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה.
 • פגמים שנפלו בצוואה ועלולים להוביל לביטולה המלא או החלקי.
 • חשד כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של המצווה.
 • צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס או תרמית.
 • חשד כי אחד הנהנים השתתף בעשיית הצוואה והשפיע על המנוח.

דיון בבית המשפט או בבית דין רבני

לאחר הגשת ההתנגדות לקיום צוואתו של המנוח נקבע מועד לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, במידה ויש הסכמה בין היורשים ניתן לדון בתיק גם בבית דין רבני. הליך ההתנגדות מורכב ואינו פשוט, נטל ההוכחה חל על מגיש הבקשה, לעתים דיונים מתארכים ונמשכים מן רב, ועלויות המשפט עלולות להיות גבוהות לצדדים.

במקרה בו בית המשפט קובע כי ישנה עילה לביטול הצוואה, הוא יבטל את צו קיום הצוואה, ועיזבונו של המנוח יחולק בין יורשיו על פי דין, כפי שנקבע בחוק הירושה. במידה וקיימת צוואה קודמת והוגשה התנגדות רק על הצוואה האחרונה, העיזבון יחולק לפי הצוואה הקודמת.

לקריאה נוספת בנושא צוואות כנסו: